Procedura redakcyjna

Redakcja przestrzega procedur redakcyjnych zgodnych z wytycznymi MNiSzW

Dwumiesięcznik „Forum Zakażeń” to recenzowane interdyscyplinarne czasopismo medyczne, które publikuje artykuły przygotowane na zaproszenie redakcji, prace oryginalne, doniesienia wstępne, opisy przypadków, artykuły przeglądowe i poglądowe, listy do redakcji, rekomendacje, artykuły, komentarze i notatki redakcyjne, opracowania historyczne, wspomnienia, recenzje książek, sprawozdania z kongresów zjazdów i konferencji, komentarze do publikowanych prac, komunikaty, streszczenia z piśmiennictwa światowego oraz inne doniesienia uznane przez Redakcję za cenne merytorycznie.

Wersję pierwotną (referencyjną) czasopisma „Forum Zakażeń” stanowi forma papierowa.

Artykuły w formie elektronicznej są dostępne pod adresem internetowym: http://forumzakazen.pl

Czasopismo jest indeksowane w:

 1. CINAHL/EBSCO
 2. Polskiej Bibliografii Lekarskiej
 3. Index Copernicus
 4. Crossref
 5. Polska Bibliografia Lekarska
Uwagi ogólne

Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opracowanymi przez International Committee of Medical Journal Editors (patrz N Eng J Med 1997;336:309–315). Wszystkie prace są publikowane w języku polskim. Jednakże w niektórych przypadkach Redakcja i Wydawca dopuszczają możliwość publikacji w języku angielskim. Praca powinna być napisana zwięźle, bez zarzutu pod względem stylistycznym, z uwzględnieniem poprawnego nazewnictwa. Poprawki redakcyjne uzgadniane są z Autorami jedynie wtedy, gdy dotyczą zagadnień merytorycznych; w pozostałych przypadkach dokonywane są bez porozumienia.
Autorzy w liście przewodnim zobowiązani są złożyć oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana i że nie została skierowana jednocześnie do innej redakcji. Redakcja przyjmuje do druku tylko te prace, które zostaną uznane przez recenzentów jako zgodne pod względem tematyki oraz wnoszące istotny wkład do postępu w nauce i w aspekcie klinicznym.
Podpisy Autorów na stronie tytułowej są równoznaczne ze stwierdzeniem, że:
• złożona praca jest dziełem wszystkich wymienionych w pracy Autorów;
• wyniki badań nie zostały przedtem opublikowane lub złożone do druku w innym czasopiśmie;
• wszyscy Autorzy wymienieni na stronie tytułowej wyrazili zgodę na złożenie tej pracy do „Forum Zakażeń”.
Nie jest konieczne dołączanie pisemnej zgody kierowników placówek na publikację. Redakcja uznaje, że takie uzgodnienie miało miejsce pomiędzy Autorami i kierownikami jednostek, w których praca powstała. Autorzy otrzymują potwierdzenie przyjęcia pracy do oceny. Artykuły oceniane są przez recenzentów, a także, w razie zaistnienia potrzeby, również przez konsultanta do spraw statystyki.

Konwencje etyczne

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i bezwzględnie wymaga od Autorów, aby wszelkie badania wykonane z udziałem człowieka zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami.
W przypadku doświadczeń na zwierzętach wymogiem jest przestrzeganie międzynarodowych zasad i wytycznych w zakresie udziału zwierząt w badaniach i edukacji, wydanych przez Komisję ds. Badań na Zwierzętach przy Nowojorskiej Akademii Nauk. Wymagana jest również zgoda komisji bioetycznej właściwej dla głównego Autora pracy na prowadzenie badań na ludziach lub zwierzętach. Zalecane jest dołączenie kopii powyższego dokumentu do złożonej do publikacji pracy.

Poufność informacji o pacjencie

Redakcja nie dopuszcza manipulacji i nanoszenia zmian w danych pacjenta, które miałyby na celu ochronę jego tożsamości. Autorzy bezwzględnie powinni strzec prywatności pacjenta, publikować wyłącznie dane o znaczeniu naukowym i nie ujawniać żadnych informacji mogących w jakikolwiek sposób pomóc w jego identyfikacji personalnej (np. nr historii choroby, inicjały imienia i nazwiska, fotografia wizerunku twarzy, zdjęcia wyników, na których umieszczone są dane personalne pacjenta etc.). W przypadku, gdy w pracy zawarte są dane umożliwiające w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości pacjenta, Autorzy muszą posiadać pisemną zgodę tej osoby lub jej opiekuna na opublikowanie jej wyników. Informacje dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego oraz wyznania religijnego opisanego chorego mogą być dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy taka informacja jest istotna pod względem naukowym, wpływa na przebieg leczenia bądź choroby.

Oświadczenie autorów

Redakcja i Wydawca przestrzegają wszelkich procedur zabezpieczających oryginalność prac naukowych. Bezwzględnym wymogiem przyjęcia pracy do procesu redakcyjnego jest złożenie Oświadczenia Autorów, które należy przesłać wraz ze zgłoszonym do publikacji manuskryptem. Brak powyższego dokumentu, podpisanego przez wszystkich Autorów i przesłanego na adres Redakcji w oryginale, jednoznacznie dyskwalifikuje przyjęcie pracy.
Oświadczenie ma następujące brzmienie:
Niniejszym zgodnie oświadczamy, że jesteśmy Autorami powyższej pracy i solidarnie składamy deklarację, iż praca ta spełnia wszelkie wymogi formalne i etyczne, przewidziane w pracach o charakterze naukowym. A mianowicie praca:

 1. nie została zgłoszona do publikacji oraz nigdy nie została opublikowana w innym czasopiśmie, książce, opracowaniu (w jakiejkolwiek formie: drukiem, elektronicznie – w postaci e-booka bądź jako element treści w zasobie internetowym);
 2. jest poddana procesowi recenzyjnemu w innej Redakcji;
 3. została wykonana zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi, w szczególności z Helsińską Konwencją Praw Człowieka;
 4. została wykonana z należytą troską o poszanowanie praw pacjentów i praw zwierząt doświadczalnych (zgoda komisji etycznej na przeprowadzenie badań, poszanowanie i ochrona prywatności pacjenta);
 5. została przeprowadzona i zrealizowana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich wymienionych w niej autorów. Poszczególny wkład i udział jest następujący:
  Autor: [  ] projekt badania, [  ] zebranie danych/materiału, [  ] dobór metody badań, [  ] dobór i wykonanie analizy statystycznej, [  ] zebranie i opracowanie wyników, [  ] przygotowanie manuskryptu pracy, [  ] dobór i opracowanie bibliografii, [  ] udział w pozyskaniu finansowania;
 6. została wykonana zgodnie z najlepszą wiedzą Autorów oraz z zachowaniem należytej staranności w zebraniu, opracowaniu i analizie statystycznej zgromadzonych danych;
 7. nie narusza żadnych praw, w tym praw do patentów, praw autorskich i praw pokrewnych, mających zastosowanie w przepisach prawa cywilnego, a jeśli jest inaczej, ciężar odpowiedzialności za te naruszenia solidarnie spoczywa na wszystkich Autorach;
 8. została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy Autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a jeśli takie miały miejsce (np. współpraca z instytucjami komercyjnymi w zakresie finansowania), oświadczenie takie zostało zamieszczone w pracy w sposób widoczny i jednoznaczny.

Niniejsze oświadczenie składamy w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z zaświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiemy, że Redakcja i Wydawca rezerwują sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmujemy do wiadomości, że o takim naruszeniu Redakcja i Wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonych Autorów, wszelkie stowarzyszenia naukowe oraz inne podmioty związane z działalnością naukową Autorów, ze wskazaniem przedmiotu i zakresu naruszenia. Oświadczamy również, że wszyscy Autorzy zapoznali się z niniejszą pracą i zgadzają się z jej treścią. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do zgłoszonej pracy.
Formularz Oświadczenia Autorów jest dostępny do pobrania na stronie internetowej czasopisma pod adresem: http://forumzakazen.pl

GHOSTWRITING oraz GUEST AUTORSHIP – HONORARY AUTORSHIP

Redakcja i Wydawca za cel nadrzędny stawiają sobie, by prezentowane na łamach czasopisma prace zawierały jawną deklarację przejrzystości, informację o potencjalnym konflikcie interesów oraz oświadczenie Autorów zawierające wyraźne i czytelne wskazanie zakresu i formy udziału poszczególnych Autorów w procesie realizacji pracy. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich przejawów nierzetelności naukowej. Jednym z nich są przypadki „ghost writing” (pominięcie w autorstwie bądź w podziękowaniach osoby/instytucji, która wniosła swój wkład / przyczyniła się do powstania pracy) oraz „guest authorship – honorary authorship” (czyli współautorstwo osoby, której udział w pracy jest znikomy, bądź żaden).

Redakcja rezerwuje sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, a także zastrzega sobie prawo demaskowania takich praktyk, zawiadomienia na piśmie przełożonych Autorów, wszelkich stowarzyszeń naukowych oraz innych podmiotów związanych z działalnością naukową i zawodową Autorów, ze wskazaniem przedmiotu i zakresu naruszenia.

Deklaracja przejrzystości, podziękowania

W stopce na końcu pracy należy również wskazać podziękowania dla osób lub instytucji, które przyczyniły się do powstania pracy, lecz nie spełniają parametrów współautorstwa. W tym miejscu należy bezwzględnie wskazać źródła wsparcia materialnego w postaci grantów i dotacji, subwencji, zgody komisji bioetycznej na przeprowadzenie badań, sprzętu, leków itp., jeżeli takie miały miejsce.

Konflikt interesów

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu, Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych, jeżeli takie istnieją, pomiędzy Autorami a firmą, której produkt jest zaprezentowany w nadesłanej pracy bądź też firmą z nią konkurującą. Informacje te Redakcja traktuje jako poufne i nie mają one żadnego wpływu na jej ocenę merytoryczną. Brzmienie informacji dotyczące źródeł finansowania zostanie przed publikacją szczegółowo uzgodnione na linii Redakcja–Autor oraz, jeśli Redakcja nie odstąpi od jej publikacji, zamieszczone na końcu pracy przed spisem piśmiennictwa.
Regulamin czasopisma wymaga, aby Recenzenci i członkowie ścisłej Redakcji ujawnili w piśmie do Redaktora Naczelnego istnienie jakichkolwiek związków, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów wobec Autora pracy. Pismo winno zawierać ujawnienie umów z firmą komercyjną związaną z produktem medycznym, który widnieje w zgłoszonej pracy.

Procedura recenzowania i przyjmowania prac

Redakcja przestrzega zasad recenzowania prac nadsyłanych do „Forum Zakażeń” zgodnie z wytycznymi Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals ICMJE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Otrzymane prace zostają poddane wstępnej kwalifikacji, która ma za zadanie stwierdzić, czy dana praca mieści się w obszarze problematyki czasopisma. W przypadku uznania pracy za niewłaściwą do publikacji na łamach „Leczenia Ran”, główny Autor pracy zostaje o tym powiadomiony w trybie natychmiastowym, bez wszczęcia procesu recenzyjnego.
Do oceny każdej wstępnie zakwalifikowanej pracy Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki, gdzie ma siedzibę Redakcja oraz z innej, niż ta, z której wywodzą się Autorzy pracy. W przypadku zgłoszenia pracy w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.
W przypadku dwóch ocen pozytywnych, praca zostaje zakwalifikowana do publikacji, a w przypadku uzyskania sprzecznych recenzji, Redaktor Naczelny powołuje trzeciego recenzenta, którego ocena i uwagi są rozstrzygające.
W procesie recenzyjnym Redakcja przestrzega bezwzględnej zasady „double-blind review process”, restrykcyjnie strzeże anonimowości Recenzentów i Autorów.
Recenzja musi posiadać pisemną formę i jednoznacznie zawierać wniosek o dopuszczeniu bądź odrzuceniu pracy.
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu pracy do publikacji ma miejsce pod warunkiem dokonania korekty Autora zgodnie z wytycznymi zawartymi w recenzji. W niektórych przypadkach Redakcja może odmówić publikacji, bez podania uzasadnienia podjętej decyzji.

Recenzenci czasopisma

Dr n. med. Artur Adamiec

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Grzegorz Basak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Dr n. med. Teresa Bis-Oleniacz

Poradnia Laryngologiczna, Zespół Poradni Specjalistycznych, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik

Klinika Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dr hab. n. med. Agnieszka Chmielarczyk

Katedra Mikrobiologii CM UJ w Krakowie

Dr n. o zdr. Małgorzata Cichońska

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytetu M. Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mgr Maria Ciuruś

Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego Zakładu Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytetu M. Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dr n. med. Jarosław Cwaliński 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Aneta Cybula-Walczak

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Mgr Jarosław Czapliński

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Mec. Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni

Dr n. med. Urszula Daniluk

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. farm. Małgorzata Dawgul

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. o zdr. Beata Denisiewicz

Dział Higieny i Epidemiologii Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Dr n. med. Aleksander Deptuła Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Mgr Katarzyna Domrzalska

Kierownik Centralnej Sterylizatorni Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr Urszula Drozdowska

Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Dr n. med. Artur Drzewiecki

Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr n. med. Grażyna Dulny

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Ewa Duszczyk

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Wiesława Duszyńska

Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Małgorzata Fleischer

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. med. Mirosława Gałęcka

Instytut Mikroekologii w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Garlicki

Katedra Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Mgr Małgorzata Giemza

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Michał Graczyk

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej UMK CM w Bydgoszczy

Dr n. med. Aneta Guzek

Pracowania Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dr n. med. Bartosz Horosz

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Iwona Jańczewska

Klinika Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. farm. Małgorzata Jelińska

Zakład Bromatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Katarzyna Jermakow

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek Klawe

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Brygida Knysz

Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Piotr Kochan

Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Dr n. med. Sylweriusz Kosiński

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Prof. dr hab. n. med. Arleta Kowala-Piaskowska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Kinga Kowalska-Duplaga

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Dr n. med. Dorota Kozielewicz

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Joanna Kozłowska

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Gabriela Kruczek

kierownik Centralnej Sterylizatorni – Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu

Dr n. med. Agnieszka Krzywicka

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Kliniki Pediatrii w Zabrzu

Dr n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Dorota Kudzia-Karwowska

Centralna Sterylizatornia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lek. med. Anna Kuna

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Elżbieta Kutrowska

Zakład Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego św. W. Adalberta w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Oddział Kliniczny Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogumiła Litwińska

Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Dr n. biol. Urszula Łopaciuk

Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Dr n. med. Monika Łysakowska

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med. Andrzej Madej

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Diagnostyki Kardiologicznej i Diabetologii Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Dr n. med. Anna Majewska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Mirosława Malara

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

Lek. med. Monika Meglicka

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr n. med. Henryka Mięgoć

Odział Obserwacyjno-Zakaźny Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Młynarczyk

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. o zdr.  Paulina Mościcka

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytet Mikołaja Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Urszula Nawrot

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Beata Ochocka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Mgr Monika Oleksy

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Katarzyna Pancer

Zakład Wirusologii Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Prof. PUM dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Anna Piekarska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. ATH dr hab. Anna Pielesz

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Dr n. med. Dorota Pilch

Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitäts Klinikum Eppendorf, Hamburg

Dr n. med. Anna Pietrzak

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz

Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. n. med. Monika Radlińska

Instytut Mikrobiologii Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr n. med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy

Dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dr n. med. Jolanta Rusiecka-Ziółkowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

Ośrodek Przeszczepienia Szpiku Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr hab. inż. Paweł Satora

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej Wydziały Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak

Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Bogusława Serzysko

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. dr hab. n. med. Joanna Siennicka

Zakład Wirusologii NIZP – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Sikora

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

I Odział Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Mgr piel. Małgorzata Sobania

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro 

Oddział Dermatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Dr n. med. Jolanta Stefaniak

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr n. farm. Joanna Stefańska

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Wojciech Stolarz

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Magdalena Suchacz

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Beata Sulik-Tyszka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Izabela Szczerba

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Szkaradkiewicz

Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Ewa Talarek

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Agnieszka Tomaszewska

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dr hab. n. med. Irena Walecka

Klinika Dermatologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa/CSK MSWiA

Dr n. med. Elżbieta Walewska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Anna Wiela-Hojeńska

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Joanna Włodarczyk-Rajska

Centralna Sterylizatornia Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr hab. n.med. Agnieszka Woźniak-Kosek

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach

Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie

Dr n. przyrod. Grzegorz Ziółkowski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Anna Zdun

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Zezwolenia

Materiały (zarówno drukowane, jak również elektroniczne) zapożyczone ze źródeł objętych prawami autorskimi i prawami pokrewnymi powinny zostać nadesłane wraz z pisemnym zezwoleniem właściciela praw autorskich (Autora lub Wydawcy) na ich reprodukcję. Bez takiego zezwolenia materiały źródłowe nie zostaną opublikowane.
Odnośnie prac, które są jeszcze w druku, należy uzyskać zgodę na piśmie od głównego Autora pracy. Zgodę należy uzyskać również od osoby, która udostępniła dane niepublikowane lub informacje ustne wykorzystywane w artykule.

Przekazanie praw autorskich

Po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji Autor zobowiązany jest przez Wydawcę do wykonania ostatecznej korekty autorskiej w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania (poprawki nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględnione) oraz podpisania oświadczenia o przekazaniu praw do publikacji, co jest niezbędnym warunkiem opublikowania zgłoszonej pracy.
Tym samym Autor oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa Autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych polach eksploatacji na Wydawcę. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana (także jako tłumaczenie) bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
Od momentu akceptacji pracy do druku w „Forum Zakażeń” informacji w niej zawartych nie wolno ujawnić w prasie aż do czasu ukazania się numeru czasopisma, w którym ma miejsce publikacja pracy.

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja, Rada Naukowa i Wydawca dokładają wszelkich starań, by przedstawiane w czasopiśmie informacje i opinie były rzetelne i prawdziwe. Jednakże za treść publikowanych informacji zawartych w artykułach i przekazach reklamowych odpowiada Autor i odpowiednio firma marketingowa.
Przedstawione informacje, decyzje diagnostyczne i lecznicze nie mogą stanowić jedynej podstawy w podejmowaniu decyzji klinicznych, lecz stanowią przykładowe opracowanie konkretnych przypadków klinicznych. Osoba podejmująca te decyzje winna oprzeć się na własnym przygotowaniu medycznym. Autorzy i Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za te decyzje. Zalecane jest, by dawki leków, zastosowanie wyrobów medycznych bądź sprzętu, były stosowane zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi w ulotce produktu, obowiązującymi w kraju danego Czytelnika

Pobierz dokumenty w formacie PDF