Statut

Statut
stowarzyszenia pod nazwą
STOWARZYSZENIE NAUKOWE LECZENIA RAN

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran (w skrócie zwane SNLR) zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest naukowym, interdyscyplinarnym, dobrowolnym, samorządnym
  i trwałym zrzeszeniem pracowników medycyny oraz osób zainteresowanych problematyką leczenia ran o różnej etiologii oraz szeroko pojętą edukacją w tym zakresie.
 2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Stowarzyszenie używa nazwy w języku angielskim – Scientific Wound Management Association (SWMA).
 3. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 6. Z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować swe cele może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie stosownie do potrzeb ma prawo do powoływania sekcji specjalistycznych, komisji i grup roboczych w granicach dopuszczonych prawem, służących realizacji swoich celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3.

 1. Zmiana emblematu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

§ 4.

Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy organizacyjnej członków. Ma jednak prawo zatrudniać pracowników, w tym spośród własnych członków, do prowadzenia swych spraw.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je członkom Stowarzyszenia i innym osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Ustanawia się godność Honorowego Prezesa SNLR. Godność tę nadaje się byłym Prezesom Zarządu Stowarzyszenia szczególnie zasłużonym w rozwoju Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele statutowe i środki ich realizacji

§ 6.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. rozwijanie i propagowanie wiedzy naukowej i praktycznej, postaw i działań sprzyjających jak najszerszemu propagowaniu wiedzy oraz osiągnięć dotyczących problematyki leczenia ran w Polsce i poza granicami kraju;
 2. działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy naukowej w zakresie praktyki medycznej oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych pracowników medycyny oraz innych związanych z problematyką ran profesji członków Stowarzyszenia w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran o różnej etiologii;
 3. kształtowanie postaw społecznych i etycznych w praktyce naukowej i klinicznej;
 4. tworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym gronie specjalistów zajmujących się leczeniem ran i szkoleniem środowiska medycznego w zakresie nowoczesnej terapii ran ostrych i przewlekłych o różnej etiologii;
 5. działanie na rzecz poprawy dostępności metod i technik nowoczesnego leczenia ran w Polsce;
 6. działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do praktyki lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych uczestniczących w procesie leczenia ran;
 7. działanie na rzecz poprawy jakości merytorycznej szkoleń i kursów z zakresu leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek i innych związanych profesji; zarówno w programach kształcenia dyplomowego i podyplomowego, jak również kursów doszkalających;
 8. wytwarzanie atmosfery koleżeńskiej współpracy, zaufania i wzajemnego szacunku między członkami Stowarzyszenia;
 9. wspieranie wszelkich inicjatyw w gremium członków Stowarzyszenia w ramach pracy edukacyjnej w obrębie sekcji, grup roboczych i komisji problemowych;
 10. przyczynianie się do promocji polskich osiągnięć naukowych poza granicami kraju;
 11. wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wyżej wymienione działania;
 12. działania na rzecz ochrony prawnej członków Stowarzyszenia.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. organizowanie kongresów, konferencji, warsztatów i sympozjów dla środowiska medycznego i innych profesji bezpośrednio związanych z problematyką nowoczesnego leczenia ran, a także obejmowanie patronatem innych wszelkich działań mających na celu edukację środowiska;
 2. rozpowszechnianie wiedzy na temat metod nowoczesnego leczenia ran w środkach masowego przekazu;
 3. współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń naukowych z innymi organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki leczenia ran trudno gojących się;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie profesjonalnej problematyki leczenia ran;
 5. aktywny udział członków Towarzystwa w zjazdach organizacji naukowych w kraju i za granicą;
 6. współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, samorządem terytorialnym, uczelniami akademickimi, instytucjami samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek oraz innymi organizacjami społecznymi, w tym organizacjami działającymi na rzecz praw pacjenta;
 7. organizowanie konkursów na wartościowe prace naukowe z zakresu leczenia ran oraz przyznawanie nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia;
 8. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
 9. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie terapii i opieki nad raną;
 10. wykonywanie zadań będących w sferze zadań publicznych, takich jak konsultacje specjalistyczne, udział w gremiach opiniotwórczych mających wpływ na poprawę jakości leczenia i dostępu do nowoczesnych metod i środków w prowadzeniu profesjonalnego leczenia
  i opieki nad raną ostrą i przewlekłą;
 11. opracowywanie i formułowanie stanowisk, rekomendacji, zaleceń i wytycznych opartych na wiarygodnej i aktualnej wiedzy naukowej w zakresie metod i technik prawidłowego leczenia ran, w zależności od ich etiologii oraz propagowanie edukacji w zakresie profilaktyki;
 12. certyfikowanie prowadzonej działalności medycznej i opiniowanie sprzętu i procedur medycznych w ramach leczenia i opieki nad raną;
 13. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może uzyskać jedynie status członka wspierającego.

§ 9.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków Założycieli,
  2. Członków Zwyczajnych,
  3. Członków Honorowych,
  4. Członków Studentów,
  5. Członków Wspierających.

§ 10.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w formie uchwały.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 11.

 1. Tytułem Członka Założyciela SNLR mogą posługiwać osoby, które uchwaliły zawiązanie się Stowarzyszenia, co daje im prawo posługiwania się tym tytułem. W pozostałym zakresie przysługują im prawa i obowiązki przynależne Członkom Zwyczajnym, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 12.

 1. Członkiem Zwyczajnym SNLR może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, który zajmuje się leczeniem i pielęgnacją ran lub prowadzeniem badań naukowych w tej dziedzinie, profilaktyką, kształceniem, bądź przyczynia się szerzenia edukacji w tym zakresie.
 2. Kandydat musi przedstawić rekomendację przynajmniej dwóch Członków Zwyczajnych
  i złożyć deklarację członkowską.

§ 13.

 1. Tytuł Członka Honorowego może być nadawany osobie fizycznej lub prawnej, która wniosła wybitny wkład i szczególne zasługi w rozwój i szerzenie idei Stowarzyszenia;
 2. Tytuł nadawany jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14.

 1. Status Członka Studenta może uzyskać student każdej wyższej uczelni o kierunku lekarskim, pielęgniarskim, nauk o zdrowiu bądź jakiekolwiek innego kierunku mającego związek merytoryczny z problematyką leczenia i pielęgnacji ran oraz działalnością naukową i technologiczną w tym zakresie.
 2. Kandydat musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez dwóch Członków Zwyczajnych.
 3. Status Członka Studenta może zostać nadany studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia
 4. Status Członka Studenta trwa przez okres studiów. Po ich ukończeniu na podstawie wniosku zainteresowanego Zarząd Towarzystwa na najbliższym posiedzeniu powołuje go na Członka Zwyczajnego.

§ 15.

 1. Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która uznając cele Stowarzyszenia zechce je wspierać materialnie, moralnie lub komunikacyjnie oraz która poprzez złożenie oświadczenia woli zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd, który podejmuje w tej sprawie uchwałę.
 2. Osoby prawne reprezentowane są w Stowarzyszeniu przez swój statutowy organ uprawniony do reprezentacji lub też przez osobę przez ten organ wyznaczoną i należycie umocowaną.
 3. Członek Wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
 4. Członek Wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości.
 5. Członek Wspierający ma prawo zamieszczać w swoich dokumentach, wydawnictwach i innych materiałach informację o przynależności do Stowarzyszenia w zakresie określonym osobnym porozumieniem, zawartym z Zarządem Stowarzyszenia.
 6. W przypadku nie wywiązywania się z zadeklarowanej formy wspierania Stowarzyszenia przez Członka Wspierającego Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie odebrania członkostwa Członkowi Wspierającemu.

§ 16.

Członkowie Założyciele, Członkowie Zwyczajni i Członkowie Studenci Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia w celu realizacji jego celów statutowych;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i społecznej oraz koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej;
 4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 5. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 6. popierać cele i inicjatywy Stowarzyszenia;
 7. regularnie płacić składki członkowskie oraz inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu w wysokości ustalonej przez Zarząd w drodze uchwały.

§ 17.

Członkowie Założyciele, Członkowie Zwyczajni i Członkowie Honorowi Stowarzyszenia posiadają następujące uprawnienia:

 1. posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym lub w posiedzeniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym;
 3. uczestniczenie we wszystkich formach i aktywnościach Stowarzyszenia oraz innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia;
 4. posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie odznaki Stowarzyszenia;
 5. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia i pod adresem władz Stowarzyszenia;
 6. zaskarżanie uchwał władz Stowarzyszenia;
 7. ocena działalności władz Stowarzyszenia;
 8. korzystanie w swej działalności z opieki, wsparcia, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia;
 9. korzystanie z urządzeń technicznych, szkolenia, poradnictwa i obsługi prawnej, stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia.

§ 18.

Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 19.

Członkowie Studenci Stowarzyszenia nie posiadają uprawnień czynnego i biernego prawa wyborczego. W ramach członkostwa posiadają następujące uprawnienia:

 1. uczestniczenie we wszystkich formach i aktywnościach Stowarzyszenia oraz innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia;
 2. posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie odznaki Stowarzyszenia;
 3. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia i pod adresem władz Stowarzyszenia;
 4. korzystanie w swej działalności z opieki, wsparcia, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia;
 5. korzystanie z urządzeń technicznych, szkolenia, poradnictwa i obsługi prawnej, stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia.
 6. korzystanie z 50% ulgi w opłatach członkowskich oraz preferencyjnych warunków uczestnictwa przewidzianych dla Członka Studenta w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 20.

 1. Członek Wspierający posiada uprawnienia określone § 17 pkt. 3, 4, 5 oraz 8.
 2. Członek Wspierający nie posiada uprawnień czynnego i biernego prawa wyborczego, lecz może uczestniczyć Walnych Zgromadzeniach Członków i posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 3. Członek Wspierający ma obowiązek regularnego wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Towarzystwa świadczeń oraz przestrzegania zasad zawartych w § 16 pkt. 1-7.

§ 21.

 1. Praca członka na rzecz Stowarzyszenia wykonywana jest honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę, o dzieło, zlecenie.
 2. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 2 członkom Towarzystwa mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia, o których mowa w § 5 pkt. 1-2 Statutu oraz nagrody.

§ 22.

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia może dokonać Zarząd w następujących przypadkach:
  a. rezygnacja Członka na piśmie złożona na ręce Zarządu,
  b. nieusprawiedliwione zaleganie przez Członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 1 rok,
  c. nieuczestniczenie w dwóch kolejnych następujących po sobie Walnych Zgromadzeniach Członków – sankcja ta dotyczy Członków Zwyczajnych,
  d. śmierci Członka.
 3. Wykluczenia Członka dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
  a. prowadzenie przez Członka działalności rażąco sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  b. popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę, jako Członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
  c. postępowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami etycznymi,
  d. utrata praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
  e. na pisemny umotywowany wniosek o wykluczenie przynajmniej 10 członków Towarzystwa.
 4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 a i b oraz pkt. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. a i b oraz ust. 3 Członek może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały Zgromadzenia Członków są ostateczne.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 23.

 1. Stowarzyszenie ma prawo do powoływania w swojej strukturze, sekcji specjalistycznych, komisji i grup roboczych w granicach dopuszczonych prawem, służących realizacji swoich celów statutowych.
 2. Powołanie wewnętrznych struktur wymienionych w pkt. 1 należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia stosownie do potrzeb.

Rozdział V
Władze Towarzystwa

A. Postanowienia ogólne

§ 24.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. W razie ustąpienia członka z danego organu władz Stowarzyszenia i w innych uzasadnionych przypadkach organ ten może wybrać nowego członka spośród Członków Zwyczajnych i Członków Założycieli, z tym, że liczba takich członków nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Walne Zgromadzenie Członków, zaś kadencja tych wybranych członków trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może odwołać członka władz przed upływem kadencji. W takim przypadku Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowego członka na okres do upływu kadencji.

§ 26.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych, bez względu na ich liczbę. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 15 minut po pierwszym terminie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia, jednak mogą brać udział w ich posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 27.

Niniejszy statut zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

B. Walne Zgromadzenie Członków

§ 28.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na cztery lata, najpóźniej 14 dni przed upływem kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 5. O Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd powiadamia o jego terminie, miejscu
  i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub drogą elektroniczną, lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 6. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 7. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały poprzez głosowanie drogą elektroniczną, przy czym głosowanie takie jest ważne przy uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w jednym terminie, w określonym ograniczonym czasie, zaś głosy przyjmowane są i obliczane zgodnie z regulaminem głosowania drogą elektroniczną uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd każdorazowo powołuje komisję ds. głosowania elektronicznego, która po zakończeniu głosowania i sporządzeniu protokołu ze swoich prac samoczynnie się rozwiązuje.
 8. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć Członkowie Założyciele, Członkowie Honorowi, Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia. Członkowie Wspierający i zaproszeni goście mają głos doradczy.

§ 29.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  a. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  w minionej kadencji;
  b. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej;
  c. udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  d. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
  e. wybór Prezesa i członków Zarządu;
  f. wybór Komisji Rewizyjnej;
  g. ustalanie liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
  h. uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
  i. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
  j. nadawanie godności Honorowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
  k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
  l. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
  m. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może nastąpić jedynie w wyniku wykazania rażącego i uporczywego nie wypełnienia obowiązków Członka Stowarzyszenia oraz nieprzestrzegania zapisów niniejszego statutu.
 4. Wniosek o odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej zgłasza co najmniej
  15 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
 5. Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos.
 6. Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a po otwarciu Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza Zjazdu oraz zatwierdza porządek obrad.
 7. Szczegółowy tryb przeprowadzania Zgromadzenia i wyborów do władz Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. Projekt regulaminu przedstawia Zgromadzeniu Zarząd Towarzystwa.

C. Zarząd Stowarzyszenia

§ 30.

 1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybieranych na 4-letnią kadencję.
 2. Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków oddzielnie, a następnie wybierani są pozostali członkowie Zarządu. Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 4. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 2 do 6 członków Zarządu.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Głos Prezesa jest rozstrzygający w razie równego podziału głosów.
 7. W razie ustąpienia członka Zarządu i w innych uzasadnionych przypadkach Zarząd ten może wybrać nowego członka spośród Członków Zwyczajnych i Członków Założycieli, z tym, że liczba takich członków nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Walne Zgromadzenie Członków, zaś kadencja tych wybranych członków trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. W przypadku gdy po ustąpieniu członka Zarządu liczba członków nie jest mniejsza niż określone w tym Statucie minimum, Zarząd może odstąpić od dokooptacji.
 9. Zarząd może dokooptować do swojego składu dodatkowych członków, jednak w liczbie nie większej niż 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu przewidzianych w niniejszym Statucie.

§ 31.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu,
  w tym Prezesa Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek zarządu upoważniony przez Zarząd.
 3. Zarząd może udzielać osobom kierującym pracą biura Zarządu Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia .

§ 32.

Do zakresu działania kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja uchwalonego przez Zgromadzenie Członków programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Zgromadzenia;
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
c. kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia;
d. powołanie sekretarza i skarbnika Zarządu;
e. prowadzenie aktywności wydawniczych związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia;
f. ustalanie wysokości składek członkowskich;
g. wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa;
h. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
i. zwoływanie Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków;
j. realizacja innych zadań związana z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 33.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej dwa razy w roku.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalną formą posiedzeń i podejmowania uchwał jest wideokonferencja, telekonferencja oraz głosowanie drogą poczty elektronicznej.
 3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje Prezes Zarządu.

D. Komisja Rewizyjna

§ 34.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością merytoryczną;
  b. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz żądanie wyjaśnień;
  c. składanie na Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  d. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  e. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
  f. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  g. żądanie od Zarządu Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  h. żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 4. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej i w innych uzasadnionych przypadkach organ ten może wybrać nowego członka spośród Członków Zwyczajnych i Członków Założycieli,
  z tym, że liczba takich członków nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Walne Zgromadzenie Członków, zaś kadencja tych wybranych członków trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. W przypadku gdy po ustąpieniu członka Komisji Rewizyjnej liczba członków nie jest mniejsza niż określone w tym Statucie minimum, organ ten może odstąpić od dokooptacji.

§ 35.

 1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej dwa razy w roku.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalną formą posiedzeń i podejmowania uchwał jest wideokonferencja, telekonferencja oraz głosowanie drogą poczty elektronicznej.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  a) być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) pobierać żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  d) łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

Rozdział VI
Sekcje, grupy robocze, komisje specjalistyczne

§ 36.

 1. Sekcje, grupy robocze i komisje specjalistyczne może tworzyć Zarząd Stowarzyszenia w celu prowadzenia działalności statutowej przez członków o podobnych zainteresowaniach zawodowych.
 2. Sekcje stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji w określonym zakresie merytorycznym.
 3. Do zadań sekcji w szczególności należy:
  a. ustalenie okresowych planów pracy;
  b. prowadzenie działalności popularyzującej zagadnienia specjalistyczne z problematyki będącej domeną sekcji, a zwłaszcza nowych osiągnięć;
  c. popularyzacja zasługująca na uwagę członków sekcji polskiej i obcej literatury przedmiotu.
 4. Działalność sekcji prowadzona jest w oparciu o preliminarz wydatków na realizację zadań sekcji zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Środki na działalność sekcji mogą pochodzić również z dobrowolnych wpłat członków sekcji.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może ustalić regulamin struktury i funkcjonowania sekcji.

Rozdział VII
Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 37.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  a. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
  b. inne prawa majątkowe,
  c. środki pieniężne.
  Majątek ten służy realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
  a. składek członkowskich,
  b. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  c. dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie wydarzeń,
  d. dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
  e. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  f. ofiarności publicznej.

§ 38.

 1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 39.

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

§ 40.

 1. Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu.
 3. Zarządy sekcji gospodarują funduszami w ramach budżetu i udzielonego im przez Zarząd Stowarzyszenia z pełnomocnictwa ogólnego.

§ 41.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, sekcji i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42.

Przyjęcie statutu i jego zmian wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków Towarzystwa w 1-szym terminie i bez względu na liczebność w 2-gim terminie.

§ 43.

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia wyznaczeni przez Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele społeczne związane
  z działalnością medyczną.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 44.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.