Instrukcje dla autorów

Przesyłanie manuskryptu

Pracę należy przesłać do Redakcji w trzech egzemplarzach (dotyczy to również tabel, rycin i fotografii). Manuskrypt powinien być opatrzony listem przewodnim, zawierającym pełne imię i nazwisko, adres, telefon, numer telefaksu oraz e-mail korespondującego Autora, a także oświadczenie o zaakceptowaniu manuskryptu przez wszystkich Autorów.
Przesłanie wersji elektronicznej zaakceptowanych manuskryptów: Do elektronicznej wersji pracy należy dołączyć wydrukowaną ostateczną i zaakceptowaną jej kopię. Autor jest odpowiedzialny za to, aby wersja elektroniczna i wydrukowana kopia były identyczne. Powyższe materiały należy przesłać na adres:

Redaktor Naczelny
Marzenna Bartoszewicz
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel.: (71) 784 13 01,
Fax: (71) 784 01 17
redakcja@forumzakazen.pl

Przygotowanie manuskryptu

Tekst pracy wraz z tabelami zamieszczonymi na końcu manuskryptu powinien być przygotowany w jednym zbiorczym pliku tekstowym. Ryciny i fotografie powinny być załączone w oddzielnych plikach graficznych. Tekst powinien być drukowany jednostronnie, z podwójnym odstępem między liniami, z marginesami szerokości 2,5 cm. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Manuskrypt powinien zawierać następujące części w niżej podanej kolejności:

Strona tytułowa

Pierwsza strona powinna zawierać tytuł manuskryptu, listę nazwisk wszystkich Autorów (imię, inicjały pozostałych imion, nazwisko), nazwę instytucji, z której Autor pochodzi, pełny adres korespondencyjny wszystkich autorów, numer telefonu i telefaksu, e-mail Autora korespondującego oraz miasto i kraj, w którym praca została wykonana. Na stronie tytułowej należy także umieścić informację dotyczącą roli i udziału poszczególnych Autorów w przygotowaniu pracy, które należy uwidocznić w następujący sposób:
– przygotowanie projektu badawczego;
– zbieranie danych;
– dobór metody badań;
– analiza statystyczna;
– zebranie i interpretacja wyników;
– przygotowanie manuskryptu;
– dobór i opracowanie piśmiennictwa;
– pozyskanie funduszy.

Bezwzględnym wymogiem stawianym Autorom zgłoszonej pracy jest podanie przez nich stałego identyfikatora cyfrowego naukowca – ORCID (Open Researcher and Contributor).
W przypadku jego braku należy dokonać bezwzględnej rejestracji w celu jego nadania (http://orcid.org). 

Streszczenie i słowa kluczowe:

Streszczenie musi być wyczerpujące i w pełni odzwierciedlać strukturę manuskryptu. Należy także załączyć nie więcej niż sześć (6) słów kluczowych, zgodnych z terminologią MeSH (Medical Subject Headings), ułożonych w porządku alfabetycznym. Manuskrypt musi zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe również w języku angielskim.

Treść

W artykułach oryginalnych obowiązuje następujący układ tekstu: Wstęp/Introduction (w którym należy opisać tło merytoryczne badania i jego cel), Materiał i metody/Material and methods (należy wskazać dobór metody statystycznej), Wyniki/Results, Dyskusja/Discussion, Wnioski/Conclusions (odzwierciedlające cel pracy, ściśle oparte o uzyskane w pracy wyniki i przeprowadzoną dyskusję).
Dla lepszej czytelności i zrozumienia prezentowanego materiału Redakcja zaleca, by wyniki i charakterystyka materiału zostały przedstawione w tabelach. W innych niż prace oryginalne kategoriach należy zachować logiczny układ tekstu. Słowa w języku łacińskim należy wyróżnić w tekście kursywą. Wskazane jest również, by w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy statystyka przy opracowywaniu danych.

PIŚMIENNICTWO

Cytowana bibliografia naukowa musi być uporządkowana w układzie alfabetycznym i kolejno ponumerowana. Wszystkie jej pozycje muszą wystąpić w tekście w postaci podania numeru z listy piśmiennictwa, umieszczonego w nawiasie kwadratowym. Należy dokonać wyboru tylko niezbędnych pozycji piśmiennictwa, unikając cytowania podręczników i streszczeń zjazdowych. Obok najnowszych prac światowych powinny znaleźć się znaczące doniesienia polskie. Dane „niepublikowane” i „informacje ustne” nie należą do spisu piśmiennictwa, mogą natomiast być przytoczone w tekście. Należy również unikać cytowania abstraktów i przeglądów. Należy sprawdzić zgodność danych cytowanej bibliografii z oryginalnym źródłem.
Artykuły w czasopismach: Tytuł czasopisma powinien być podany w skrócie, jaki obowiązuje w Index Medicus. Jeżeli praca ma więcej niż sześciu (6) Autorów, należy wyszczegól­nić pierwszych trzech i zakończyć listę nazwisk skrótem „et al.” Skróty tytułów czasopism należy pisać bez kropek. Po podaniu roku wydania piszemy średnik; tomu – dwukropek; zakresu stron – kropkę. Po numerze tomu w nawiasie okrągłym podajemy numer zeszytu. Przykłady przedstawiania danych w spisie piśmiennictwa, wraz z obowiązującą interpunkcją, podano poniżej:

Nagai Y, Toma T, Moromizato H et al. Persistence of human papillomavirus infection as a predictor for recurrence in carcinoma of the cervix after radiotherapy. Am J Obstet Gynecol 2004;191(6):1907–1913.

Książki: Cytując pełne pozycje książkowe, należy uwzględnić nazwiska i inicjały Autorów, tytuł, numer wydania, Wydawcę i miasto oraz rok wydania, na przykład:

Koren G, Lishner M, Santiago S. The Motherisk guide to cancer in pregnancy and lactation. 2nd edn. Motherisk Program, Toronto, 2005.

Rozdziały książek: Rozdział cytowanej książki należy opisać według następującej kolejności: nazwiska i inicjały Autorów, tytuł rozdziału, nazwiska i inicjały Redaktorów, tytuł książki, nr wydania/tom (jeśli to możliwe), miasto i numerację stron według poniższego wzoru:

Clark GM. Prognostic and predictive factors. In: Harris JR, Lippman ME, Morrow M et al. (eds). Diseases of the Breast. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996, pp. 461–485.

Książka wydana przez instytucję:

Institute of Medicine. Looking at the future of the Medicaid program. Institute of Medicine, Washington, 1992.

Publikacje w materiałach zjazdowych: Materiały z konferencji lub streszczenia należy umieścić w liście bibliografii według wzoru:

Bengtsson S, Solheim B. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O (eds). MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 6–10 September 1992, Geneva, Switzerland; North-Holland, Amsterdam, 1992, pp. 1561– 1565.

Artykuł opublikowany wyłącznie w formie elektronicznej:

Drayer DE, Koffler D. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (online) 1995 Jan-Mar [download: 15.04.2001]; http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

TABELE

Nie powinny być zbyt obszerne i zawierać zbyt wielu zbędnych danych. Zawarte dane w zwięzłej formie powinny stanowić uzupełnienie, nie powtórzenie działu „Wyniki”. Tabele należy umieścić na oddzielnej stronie, ponumerować kolejno cyframi arabskimi i w nagłówku opatrzyć krótkim tytułem. Wszystkie tabele muszą być zacytowane w tekście. Wyjaśnienia, w tym tłumaczenia niestandardowych skrótów, należy umieścić w przypisach pod tabelą. Jeżeli prezentowane dane pochodzą z innego źródła opublikowanego lub danych nieopublikowanych, wymagana jest adekwatna zgoda na publikację i podanie pełnego źródła cytowania.
Tabele powinny być umieszczone na końcu manuskryptu, w pliku zawierającym cały tekst pracy.

RYCINY

Wszystkie ryciny muszą posiadać odwołanie w tekście. Zgłoszone ryciny winny być dostarczone w wersji elektronicznej i ponumerowane wg numeru cytowania w tekście. Każda w oddzielnym pliku. Ryciny zgłoszone w wersji elektronicznej powinny posiadać wysoką rozdzielczość. Wskazane formaty to: .tif, .eps, .png, .jpg. Ryciny złej jakości zostaną odrzucone. Wszelkie zamieszczone na fotografii symbole i oznaczenia muszą odpowiednio odcinać się od tła i mieć taką wielkość, aby były czytelne po zmniejszeniu do rozmiaru, w jakim zostaną wydrukowane. Podpisy do rycin powinny być umieszczone na końcu manuskryptu, pod tabelami.

SKRÓTY, SYMBOLE I JEDNOSTKI MIARY

Standardowe instrukcje dotyczące stosowania skrótów i jednostek zawarte są w Council of Biology Editors Style Manual: A Guide for Authors, Editors and Publishers in the Biological Sciences (5th edn, Bethesda, MD, Council of Biology Editors, 1983). Wszystkie pomiary ilościowe, hematologiczne i chemiczne powinny być podane w jednostkach systemu metrycznego według Międzynarodowego Systemu Miar SI (np. metr, litr, kilogram, etc.) lub w systemie dziesiętnym (np. decymetry). Temperaturę należy podawać w stopniach Celsjusza, a ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci.
Pełna wersja terminu, dla którego używa się danego skrótu, musi być podana przed pierwszym wystąpieniem skrótu w tekście.

Pobierz dokumenty w formacie PDF