O nas

Z powodu ran trudno gojących się cierpi ponad pół miliona osób w Polsce, na świecie zaś ponad 20 milionów
 
Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran to towarzystwo naukowe założone w październiku 2019 roku, którego nadrzędnym celem jest szerzenie edukacji w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w leczeniu ran wśród pielęgniarek, położnych, lekarzy, mikrobiologów, ratowników medycznych i wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem ran trudno gojących się. We współpracy z innymi towarzystwami naukowymi i wybitnymi ekspertami tworzymy wytyczne i prowadzimy działalność naukową w celu podniesienia poziomu leczenia w Polsce. 
 

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 • rozwijanie i propagowanie wiedzy naukowej i praktycznej, postaw i działań sprzyjających jak najszerszemu propagowaniu wiedzy oraz osiągnięć dotyczących problematyki leczenia ran w Polsce i poza granicami kraju;
 • działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy naukowej w zakresie praktyki medycznej oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych pracowników medycyny oraz innych związanych z problematyką ran profesji członków Stowarzyszenia w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran o różnej etiologii;
 • kształtowanie postaw społecznych i etycznych w praktyce naukowej i klinicznej;
 • tworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym gronie specjalistów zajmujących się leczeniem ran;
 • szkoleniem środowiska medycznego w zakresie nowoczesnej terapii ran ostrych i przewlekłych o różnej etiologii;
 • działanie na rzecz poprawy dostępności metod i technik nowoczesnego leczenia ran w Polsce;
 • działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do praktyki lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych uczestniczących w procesie leczenia ran;
 • działanie na rzecz poprawy jakości merytorycznej szkoleń i kursów z zakresu leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek i innych związanych profesji; zarówno w programach kształcenia dyplomowego i podyplomowego, jak również kursów doszkalających;
 • wytwarzanie atmosfery koleżeńskiej współpracy, zaufania i wzajemnego szacunku między członkami Stowarzyszenia;
 • wspieranie wszelkich inicjatyw w gremium członków Stowarzyszenia w ramach pracy edukacyjnej w obrębie sekcji, grup roboczych i komisji problemowych;
 • przyczynianie się do promocji polskich osiągnięć naukowych poza granicami kraju;
 • wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wyżej wymienione działania.

Zarząd Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Prezes Zarządu

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski
kucharzewski@snlr.pl 

Wiceprezes Zarządu

dr hab. n. med. Anna Chrapusta
chrapusta@snlr.pl

Wiceprezes Zarządu

dr n. med. Grzegorz Krasowski
krasowski@snlr.pl

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
kontakt@snlr.pl

Skarbnik

mgr Zuzanna Konrady
kontakt@snlr.pl

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybak

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Członek Zarządu

mgr Anna Mirosz

Członek Zarządu

mgr Joanna Piszczek

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Członek

mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis

Członek

dr n. med. Justyna Bigda

Członek

mgr Beata Śpiewak