O nas

Z powodu ran trudno gojących się cierpi ponad pół miliona osób w Polsce, na świecie zaś ponad 20 milionów
 
Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran to towarzystwo naukowe założone w październiku 2019 roku, którego nadrzędnym celem jest szerzenie edukacji w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w leczeniu ran wśród pielęgniarek, położnych, lekarzy, mikrobiologów, ratowników medycznych i wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem ran trudno gojących się. We współpracy z innymi towarzystwami naukowymi i wybitnymi ekspertami tworzymy wytyczne i prowadzimy działalność naukową w celu podniesienia poziomu leczenia w Polsce. 
 

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 • rozwijanie i propagowanie wiedzy naukowej i praktycznej, postaw i działań sprzyjających jak najszerszemu propagowaniu wiedzy oraz osiągnięć dotyczących problematyki leczenia ran w Polsce i poza granicami kraju;
 • działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy naukowej w zakresie praktyki medycznej oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych pracowników medycyny oraz innych związanych z problematyką ran profesji członków Stowarzyszenia w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran o różnej etiologii;
 • kształtowanie postaw społecznych i etycznych w praktyce naukowej i klinicznej;
 • tworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym gronie specjalistów zajmujących się leczeniem ran;
 • szkoleniem środowiska medycznego w zakresie nowoczesnej terapii ran ostrych i przewlekłych o różnej etiologii;
 • działanie na rzecz poprawy dostępności metod i technik nowoczesnego leczenia ran w Polsce;
 • działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do praktyki lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych uczestniczących w procesie leczenia ran;
 • działanie na rzecz poprawy jakości merytorycznej szkoleń i kursów z zakresu leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek i innych związanych profesji; zarówno w programach kształcenia dyplomowego i podyplomowego, jak również kursów doszkalających;
 • wytwarzanie atmosfery koleżeńskiej współpracy, zaufania i wzajemnego szacunku między członkami Stowarzyszenia;
 • wspieranie wszelkich inicjatyw w gremium członków Stowarzyszenia w ramach pracy edukacyjnej w obrębie sekcji, grup roboczych i komisji problemowych;
 • przyczynianie się do promocji polskich osiągnięć naukowych poza granicami kraju;
 • wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wyżej wymienione działania.