Zostań członkiem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran!

Warunkiem przynależności do SNLR jest wypełnienie i wysłanie deklaracji członkowskiej. Wysokość składki w 2021 roku wynosi 50 zł.

Dołącz do nas i wspólnie twórzmy aktywne i zaangażowane w rozwój medycyny towarzystwo naukowe! 

Opłaty za składki członkowskie prosimy kierować na:

Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran
ul. Borowska 211A
50-556 Wrocław
Santander Bank Polska S.A.
08 1090 0088 0000 0001 4493 0290
Tytułem: Imię i nazwisko „Składka członkowska 2021”

*Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania SNLR. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania i aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyjęcia mojej deklaracji członkowskiej w Stowarzyszeniu Naukowym Leczenia Ran. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia deklaracji przez Zarząd podane dane będą wykorzystywane do realizacji mojego członkostwa w Stowarzyszeniu

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj..) na podany adres e-mail przez wydawnictwo naukowe Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa na temat organizowanych przez Evereth konferencji i oferty wydawniczej. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samochód.

 

Wysokość składki od 2021 r.

UCHWAŁA Nr  1/2020
Zarządu STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO LECZENIA RAN z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich

Na podstawie  Par. 32 pkt. F Statutu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczną wysokość składki członkowskiej dla:

  1. członka zwyczajnego – w wysokości 50  zł (słownie: pięćdziesiąt złotych);
  2. członka studenta – zgodnie z 50% ulgą przewidzianą w par. 19 pkt. 6 Statutu –  w wysokości 25  zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

§ 2.

Ustala się jednorazową kwotę wpisowego dla nowych członków, w tym dla:

  1. członka zwyczajnego – kwota wpisowego wynosi 2 zł (słownie: dwa zł)
  2. członka studenta – zgodnie z 50% ulgą przewidzianą w par. 19 pkt. 6 Statutu –  kwota wpisowego  wynosi 1 zł (słownie: jeden zł).

§ 3.

  1. Obowiązek opłacenia rocznej składki członkowskiej przez nowo przyjętego członka powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ta została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. Obowiązek opłacenia rocznej składki członkowskiej przez członków za kolejny rok kalendarzowy następuje do końca I kwartału roku, za który obowiązuje składka.

§ 4.

Członek Stowarzyszenia opłaca składkę członkowską:

  • przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia,
  • gotówką Skarbnikowi Stowarzyszenia.

§ 5.

Skarbnik Stowarzyszenia prowadzi ewidencję wnoszenia składek członkowskich.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA Nr  2/2020
Zarządu STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO LECZENIA RAN z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek w roku 2020

 Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Członkowie, którzy zostaną przyjęci w poczet członków zwyczajnych bądź członków studentów w roku 2020, zostaną zwolnieni z obowiązku opłacenia składki za rok 2020 oraz zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia jednorazowego wpisowego za przystąpienie do Stowarzyszenia.
  2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek w obowiązującej wysokości nie będzie przysługiwać w kolejnych latach członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.