Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran członkowie w roku 2020 są zwolnieni z opłaty członkowskiej oraz wpisowego. Zapraszamy do zapisywania się do naszego towarzystwa w zakładce „Zostań członkiem”. Od 2021 r. opłata roczna dla członków zwyczajnych będzie wynosiła 50 zł, natomiast dla członków studentów – 25 zł. 

Członkowie Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran otrzymają atrakcyjne zniżki na udział w konferencjach organizowanych i współorganizowanych przez SNLR, będą także otrzymywać kwartalnik „Forum Leczenia Ran”. 

Przedstawiamy treść podjętych przez Zarząd uchwał:

UCHWAŁA Nr  1/2020
Zarządu STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO LECZENIA RAN z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich

Na podstawie  Par. 32 pkt. F Statutu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczną wysokość składki członkowskiej dla:

  1. członka zwyczajnego – w wysokości 50  zł (słownie: pięćdziesiąt złotych);
  2. członka studenta – zgodnie z 50% ulgą przewidzianą w par. 19 pkt. 6 Statutu –  w wysokości 25  zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

§ 2.

Ustala się jednorazową kwotę wpisowego dla nowych członków, w tym dla:

  1. członka zwyczajnego – kwota wpisowego wynosi 2 zł (słownie: dwa zł)
  2. członka studenta – zgodnie z 50% ulgą przewidzianą w par. 19 pkt. 6 Statutu –  kwota wpisowego  wynosi 1 zł (słownie: jeden zł).

§ 3.

  1. Obowiązek opłacenia rocznej składki członkowskiej przez nowo przyjętego członka powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ta została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. Obowiązek opłacenia rocznej składki członkowskiej przez członków za kolejny rok kalendarzowy następuje do końca I kwartału roku, za który obowiązuje składka.

§ 4.

Członek Stowarzyszenia opłaca składkę członkowską:

  • przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia,
  • gotówką Skarbnikowi Stowarzyszenia.

§ 5.

Skarbnik Stowarzyszenia prowadzi ewidencję wnoszenia składek członkowskich.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA Nr  2/2020
Zarządu STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO LECZENIA RAN z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek w roku 2020

 Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Członkowie, którzy zostaną przyjęci w poczet członków zwyczajnych bądź członków studentów w roku 2020, zostaną zwolnieni z obowiązku opłacenia składki za rok 2020 oraz zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia jednorazowego wpisowego za przystąpienie do Stowarzyszenia.
  2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek w obowiązującej wysokości nie będzie przysługiwać w kolejnych latach członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
kontakt@snlr.pl